English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Експроприация на частната собственост, в това число земя


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Спомени за насилствената колективизация

Документ № 12
Ретунская (Зубкова) Мария Дмитриевна
р. 1910 г. в с. Уст-Волчиха, Алтайски район
Живее в с. Тутуяс, Мисковски район, Кемеровска област
Разказа записа Яна Ползутко през декември 1999

За революцията само това си спомням, че ту червените дойдат, ту белите. А ние всичките се крием по мазетата. Преди революцията и колективизацията добре живееше този, който добре работи.
От празниците отбелязвахме само Пасха, Троица и Петровден. Никакви сватби, никакви рождени дни през времето за работа нямаше. Спазвахме всички пости. При това много строго. Вече след революцията всички църкви бяха разрушени. Но хората у дома си държаха икона и тайно се молеха.
Разкулачваха всекиго, който имаше и най-мъничко стопанство.
През 1937 при нас в селото събраха от целия окръг арестувани мъже. Бяха към 200 души. Никой не знаеше защо са ги взели. Но всички ги удавиха под леда. До самата пролет на никого от роднините не разрешаваха даже да се приближи до реката.
Имаше глад. В колхоза работехме за нищо и никакво, тоест за трудодни. Повечето от нас бяха неграмотни. Лъжеха ни. След прибирането на реколтата всичко даваха на държавата, а на колхозниците нищо не оставаше.
Не можеше да си тръгнеш от колхоза. Нямахме паспорти. Трябваше да имаш от колхоза справка, за да получиш паспорт. Но нея никой не я даваше. Така се вършеше, за да се задържа работната сила.
След войната, вече при Хрушчов, разрешиха да имаш една крава, свиня и пет овце. Кон можеше да имат само инвалидите.

Колективизацията като национална катастрофа

 


Постановление на президиума на Западно-Сибирския областен изпълнителен комитет от 5 май 1931 г.

"О ликвидации кулачества как класса".
Совершенно секретно

В целях дальнейшего вовлечения широких слоёв батрачества, бедноты и середняков в колхозы; организации новых колхозов, чистки от кулаков и укреплении существующих колхозов, а также усиления работ по обеспечению проведения второго большевистского сева и пресечения вредительской антиколхозной работы кулачества -
Записбрайисполком постановляет:
1. Провести в период с 10 мая по 10 июня с.г. экспроприацию и выселение кулацких хозяйств, исходя из ориентировочного расчета 40.000 хозяйств.
2. Экспроприации и выселению подвергнуть все твердо установленные кулацкие хозяйства и кулаков-одиночек из сельских и городских местностей края, а также кулаков, проникших в колхозы, совхозы, промпредприятия и советско-кооперативные учреждения.
...
4. У выселяемых кулацких хозяйств подлежит конфискации:
а) всё недвижимое имущество;
б) продуктивный рабочий скот;
в) сложный и простой сель. хоз. инвентарь;
г) предприятия, сырьё и полуфабрикаты;
д) хлеб и семена;
е) ценности и вклады.
Категорически воспретить: раздевание, отбирание белья, необходимой одежды, присвоение кулацких вещей и т.п. (т.е. случаи мародерства и издевательства). При выселении кулацких хозяйств не подлежит конфискации следующее имущество: одна лошадь, телега с упряжью, необходимый минимум земледельческих орудий производства (плуги, бороны, топоры и лопаты), предметы домашнего обихода, мануфактура, одежда, обувь (если количество их не выходит за пределы личного потребления), деньги до 500 руб. на семью.
...
6. Кандидатуры, намечаемые к выселению должны тщательно проверяться сельсоветами, при участии ответственных представителей Райисполкомов; прорабатываться на широких колхозных собраниях с привлечением батрачества, бедноты и середняков; затем проверяться и утверждаться специальными районными пятерками, в составе - Секретаря РК, Пред. РИКа, Уполномоченного ОГПУ, Предрайколхозсоюза и краевых уполномоченных.
..
8. Организацию и практическое проведение операции по выселению кулачества возложить на органы ОГПУ. Обязать ППОГПУ провести все необходимые мероприятия по предупреждению и пресечению контрреволюционных проявлений, могущих иметь место в связи с проведением экспроприации и выселения кулачества.
9. Выселение кулацких хозяйств произвести в малообжитые и необжитые северные районы края: Каргасогский, Чайинский, Колпашевский, Зырянский, Сусловский, Ново-Кусковский. Намеченные в указанных районах участки расселения утвердить (см. приложение). Обязать тов. Заковского и Райисполкомы перечисленных выше районов при расселении кулацких хозяйств не допускать ущемления интересов туземного населения.
...
П.п. Зам. Пред. Запсибкрайисполкома -
И.Зайцев
Зам. Ответств. Секретаря ЗСКИКа
Сиротин
Верно: Врид. Зав. с/ч ЗСКИКа
Юрасов. Подпись.

ГАКО. Ф.Р-71. Оп.1. Д.1992. Л.13-15. Подлинник. Машинопись. Лексика и орфография документа даны без изменения.

Колективизацията като национална катастрофа

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори