English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Декомунизация > Декомунизация > България
  Декомунизацията в България


Доклад на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб до XXXIX Народно събрание на Република България за дейността в периода 20 септември-20 декември 2001 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,

В изпълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (ЗДДБДСБРУГЩ, ДВ, бр. 24 от 13.111.2001 г.) и на основание чл. 4, ал. 4 от него предлагаме на вашето внимание допълнение към доклада, представен в Народно събрание (вх. № 120-00-4/19.IX.2001 г.) за дейността на постоянно действащата комисия по чл. 4, ал. 1 от ЗДДБДСБРУГЩ за периода от 20.IX - 20.ХII.2001г.

Съгласно чл. З, ал. 1, т. 1, 3 и 4 на ЗДДБДСБРУГЩ три са основните направления в дейността на комисията:

I. Издирване, събиране, анализиране и оценка на документи, съдържащи информация за дейността на бившата Държавна сигурност (ДС) и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (РУ на ГЩ).

II. Изготвяне и публикуване на постоянни доклади за български граждани, за които има доказателства за принадлежност към бившите тайни служби.

III. Осигуряване на достъп на засегнатите лица до документите на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ.

В изпълнение на законовите изисквания по тези три основни направления комисията извърши следното:

I. Дейност по издирване, събиране, анализиране и оценка на документи, съдържащи информация за дейността на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб. Дейността по тази задача продължи въпреки затрудненията, упоменати в представения първия доклад, обхващащ периода 6.IV-19.IХ.2001 г.

1. През периода бяха издирени, уточнени и съставени списъци на:

- кандидатите за президент и вицепрезидент за изборите, насрочени на 11 ноември 2001 г.;

- членовете на ръководните органи на парламентарно представените партии;

- кметове и общински съветници - общо 262 общини (без община Куклен, която бе проверена при проведените нови избори за кмет и общински съветници);

- членовете на управителните съвети и собствениците на всички радио- и телевизионни станции;

- редакционните колегии на всички печатни издания;

- ръководството на Българска академия на науките;

- ръководства на висши учебни заведения;

- управителни съвети на всички спортни организации;

- членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата, членовете на адвокатските и контролните съвети или дисциплинарен съд в адвокатските колегии в страната;

2. Окончателно изготвените списъци бяха изпратени за проверка до министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и директора на Националната разузнавателна служба. Поради сгрешени данни част от списъците бяха върнати от посочените по-горе ведомства. В момента се уточняват сгрешените данни в тях и отново ще бъдат изпратени за проверка.

II. Дейност по изготвяне и публикуване на доклади за българските граждани, за които има доказателства, че са били сътрудници на бившите тайни служби

Изготвен бе доклад № б за извършената проверка на комисията на регистрираните в Централната избирателна комисия кандидати за президент и вицепрезидент на Република България за насрочените на 11 ноември 2001 г. избори и беше публикуван в Интернет на свободен достъп съгласно изискванията на чл. З, ал. 1, т. З от ЗДДБДСБРУГЩ.

Отделно от горното, разпределено за периода октомври-декември 2001 г. са заявени и се извършват проверки за лица, както следва:

1. По § 2 а, т. 1 от допълнителните разпоредби на закона - 386 лица;

2. По чл. 6 а от закона - 4 лица;

3. Извършена бе проверка по чл. 6 б от закона - 256 лица;

4. По чл. 6 в от закона - 25 лица.

Проблем при работата с различни институции е, че не всички изпълняват разпоредбите на чл. 4 е от закона, задължаващ органите, които поддържат база данни и водят регистри за лицата по смисъла на § 2 а от допълнителните разпоредби на закона, да подават необходимите за проверка данни на комисията. Пример в тази насока е и изборът на членовете на СЕМ.

III. Дейност по осигуряване на достъп на засегнатите лица до документи на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ

По третото направление от дейността на комисията, а именно, осигуряване на достъп на засегнатите лица до документите на бившите тайни служби отново искаме да посочим, че срещнахме сериозни трудности. На практика е блокирана възможността да се изпълни разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от закона, която задължава комисията да извършва проверки на засегнатите лица и да уведомява за резултатите от тях . За да бъде извършена горната проверка, членовете на комисията трябва да получат пряк достъп до частта от оперативния архив на бившата ДС, където се съхраняват съответните дела. До този момент под различен претекст достъп на комисията до архива не е предоставен. Не е изготвен и
правилник, който да регламентира механизма за директен достъп до архива на бившата ДС.

На 14 декември т. г. бе проведена среща с министъра на вътрешните работи г-н Петканов, на която комисията ясно посочи, че без кардинално решение на този въпрос не може да изпълнява задълженията си по закона.

До 20 декември 2001 г. в комисията са постъпили 173 молби от български граждани с искане за проверка дали за тях е събирана информация от бившата ДС и бившето РУ на ГЩ.

Отделно от горното, от страна на МВР до комисията са препратени други 353 молби с искане да бъде проверено дали за подателите им е събирана информация от бившата ДС и РУ на ГЩ.

В сградата на комисията бе създадена и читалня за гражданите, които желаят да четат своите досиета, като в централните ежедневници бяха публикувани съобщения за това.

IV. Други дейности

На основание утвърден Правилник за структурата, организацията за работа и численост на администрацията на комисията бяха сключени трудови договори със специалисти в различни области с оглед ефективната дейност на комисията.

На заседанията на комисията бяха приети и други вътрешни актове, които целят оптимизиране на нейната работа.

Председател: Методи Андреев

"Да се запази за вечни времена", София, 2002, информационен бюлетин на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление към Генералния щаб

ИНСТИТУЦИИ

Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (закрита)

Доклади на комисията:
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 6 април-19 септември 2001 г.

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 20 септември-20 декември 2001 г.

Доклад пред научно-практическа конференция Будапеща, март 2002

Пресконференции:
5 май 2001
27 юни 2001
4 юли 2001
31 юли 2001
19 април 2002

Установен сътрудник на ДС в СЕМ

Резултати от проверката на висши държавни служители за принадлежност към ДС на Комисията по Закона за досиетата, 22 октомври 1997

 

ЗАКОНИ

Закон за достъп и разсриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 6 декември 2006

Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 19 април 2006

Решение № 3 на КС от 25 септември 2002 г. по конституционно дело № 11 от 2002 г., образувано по искане на 57 народни представители от 39-то Народно събрание за установяване противоконституционността на членове от Закона за защита на класифицираната информация

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, внесен от Й. Бакалов, И. Цанев и Н. Чуканов на 14.06.2002

Закон за защита на класифицираната информация, с който се отменя Законът за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, април 2002

Дискусия по законопроекта за защита на класифицираната информация от 30.10.2001 и становища по законопроекта

Решение N:14 от 30 май 2001 г. на Конституционния съд по дело N: 7 от 2001 г. - искане на 54 народни представители за установяване изцяло на противоконституционност на ЗИД ЗДДБДС

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, обнародван 13 март 2001

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното сърание - 12 декември 2000 , 28 февруари 2001

Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, 2000

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, май 2000

Решение N: 2
от 21 януари 1999 г.
по конституционно дело N: 33 от 1998 г., по закона за администрацията

Закон за администрацията, проект

Решение N: 10 на КС
от 25 юни 1999 г.
по конституционно дело N: 36 от 1998 г. - Закон за радиото и телевизията

Решение N: 10 на КС от 22 септември 1997 г. по конституционно дело N: 14 от 1997 г.

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, обнародван 6 август 1997

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното събрание - 18 юли 1997, 30 юли 1997

Проект на Закон за достъп до досиетата на ДС, 1997

Решение на Народното събрание от 13 октомври 1994 г. относно сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнението на специфичните задачи на органите на Държавна сигурност, както и агентурната информация на тези органи, 1994

Решение N:1 на КС от 11 февруари 1993 г. по конституционно дело N: 32 от 1992 г. - искане за установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия

Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия, 23 февруари 1995

Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия, 24 декември 1992

Решение №8 от 27 юли 1992 година по конституционно дело № 7 от 1992 г. за установяване противоконституционност на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките и кредитното дело (ЗБКД) (лустрационен текст)

Закон за банките и кредитното дело, 27 март 1992

Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 1991

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори