English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Декомунизация > Декомунизация > България
  Закони


Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия

Обнародван, ДВ , бр. 104 от 24 декември 1992 г.

Отменен с член единствен на Закона за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия - ДВ , бр. 29 от 30 март 1995 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1.
Този закон определя допълнителни изисквания към членовете на ръководните органи на научните организации и Висшата атестационна комисия.

Чл. 2.
(1) Разпоредбите на този закон се отнасят до:

1. членовете на академичните, факултетните и научните съвети, ръководителите на висшите училища и факултетите им и техните заместници;

2. членовете на научните съвети, ръководителите на академиите и самостоятелните им звена и техните заместници;

3. членовете на научните съвети, ръководителите и техните заместници на тези научни организации извън упоменатите, които имат правомощието да обявяват конкурси и да избират научни или преподавателски кадри;

4. ръководителите на катедри;

5. ръководителите на секции или съответстващите им структурни звена в научните институти.

( 2) Разпоредбите на този закон се отнасят и до членовете на Висшата атестационна комисия и специализираните научни съвети към нея.

Глава втора
Изисквания към състава на ръководните органи на научните организации и Висшата атестационна комисия

Чл. 3.
В състава на академичните, факултетните, научните съвети и в ръководствата (ръководителите и техните заместници) на висшите училища от ниво ръководител на катедра включително и нагоре, в състава на научните съвети и в ръководствата (ръководителите и техните заместници) на научните институти и организации от ниво ръководител на секция или съответното основно структурно звено включително и нагоре, както и в състава на Висшата атестационна комисия и специализираните научни съвети към нея могат да участват само лица, които отговарят на следните изисквания:

1. не са били членове или кандидат-членове на Политбюро, на Секретариата и на Централния комитет на бившата Българска комунистическа партия;

2. не са били секретари или членове на районни, градски, общински, окръжни или областни комитети на Българската комунистическа партия;

3. до 10 ноември 1989 г. не са заемали длъжности, които са били на пряк отчет в Политбюро или в Секретариата на Централния комитет на Българската комунистическа партия и са посочени в раздели I и II на "Номенклатура на кадрите на отчет в Централния комитет на Българската комунистическа партия" (№ 1045 от 19.VI1.1978 г., утвърдена от Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия с протокол № 280 от 11.VII.1978 г.);

4. не са били щатни или доброволни сътрудници на Държавна сигурност или на Управлението за безопасност и охрана;

5. не са компрометирани с участие и изяви във "възродителния процес";

6. не са били в щатния преподавателски и научноизследователски състав, както и не са завършили и специализирали в Академията за обществени науки и социално управление и нейните филиали, Висшата партийна школа за ръководни кадри на Българската комунистическа партия, Института по история на Българската комунистическа партия, Института за социално управление или школите на КГБ и Държавна сигурност;

7. не са преподавали история на Комунистическата партия на Съветския съюз, история на Българската комунистическа партия, марксистко-ленинска философия, научен комунизъм или партийно строителство;

8. не са били политически офицери, заместник-командири по политическата част и не са заемали длъжности в политуправлението на Въоръжените сили;

9. не са били секретари или членове на партийните комитети на Българската комунистическа партия на висшите училища и академии, не са били секретари на партийните организации на Българската комунистическа партия на факултети, научни институты и други научни организации, както и не са били членове на кадрови комисии към партийните комитети на висшите училища, академиите и други научни организации.

Чл. 4.
(1) Обстоятелствата по чл. 3 се потвърждават с писмена декларация.

(2) Отказът от писмена декларация се счита за признание, че лицето не отговаря на изискванията за участие в състава на ръководните органи на организациите по чл. 3.

Чл. 5.
(1) Спира се обявяването на конкурси и избори на научни и преподавателски кадри и откриването на процедури за защита на дисертационни трудове до изпълнение на изискванията на чл. 3 и 4 за членовете на съответните академични, факултетни и научни съвети.

(2) Спира се откриването на процедури за защита на дисертационни трудове до изпълнение на изискванията на чл. 3 и 4 за членовете на съответните специализирани научни съвети към Висшата атестационна комисия.

Глава трета
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 6.
За подаване на декларация с невярно съдържание по чл. 4, ал. 1 се носи отговорност съгласно Наказателния кодекс.

Чл. 7.
За неизпълнение на разпоредбата на § 1 от преходните разпоредби на този закон ръководителите на научните организации се наказват с глоба в размер от 8 до 12 месечни щатни заплати. Актовете се съставят от органите на Министерството на образованието и науката, а наказателните постановления се издават от министъра на образованието и науката или от упълномощени от него лица. За съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни разпоредби

§ 1.
Ръководителите на всички организации по чл. 2, ал. 1 се задължават в срок до 4 месеца от влизането на закона в сила да проведат избори за нови ръководства, академични, факултетни и научни съвети, съобразени с изискванията на чл. 3 и на Закона за академична автономия на висшите учебни заведения и Закона за Българската академия на науките.

§ 2.
Висшата атестационна комисия в срока по § 1 определя и назначава нови специализирани научни съвети в съответствие с изискванията на чл. 3.

§ 3.
(1) Членовете на Президиума и на научните комисии на Висшата атестационна комисия се освобождават от деня на влизане на закона в сила.

(2 ) Председателят на Министерския съвет в едномесечен срок от влизане на закона в сила назначава нов състав на Президиума и на научните комисии на Висшата атестационна комисия съгласно чл. 33, ал. 2 от Закона за научните степени и научните звания и в съответствие с изискванията на чл. 3 от този закон. Заключителни разпоредби

§ 4. Изискванията на чл. 3 от този закон се прилагат за срок от 5 години от влизането му в сила.

§ 5. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


Законът е действал до април 1994. За този период по силата на чл. 3 са отстранени от ръководни постове и членство във факултетните съвети 2830 души.

ЗАКОНИ

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 6 декември 2006

Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 19 април 2006

Решение № 3 на КС от 25 септември 2002 г. по конституционно дело № 11 от 2002 г., образувано по искане на 57 народни представители от 39-то Народно събрание за установяване противоконституционността на членове от Закона за защита на класифицираната информация

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, внесен от Й. Бакалов, И. Цанев и Н. Чуканов на 14.06.2002

Закон за защита на класифицираната информация, с който се отменя Законът за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, април 2002

Дискусия по законопроекта за защита на класифицираната информация от 30.10.2001 и становища по законопроекта

Решение N:14 от 30 май 2001 г. на Конституционния съд по дело N: 7 от 2001 г. - искане на 54 народни представители за установяване изцяло на противоконституционност на ЗИД ЗДДБДС

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, обнародван 13 март 2001

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното сърание - 12 декември 2000 , 28 февруари 2001

Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, 2000

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, май 2000

Решение N: 2
от 21 януари 1999 г.
по конституционно дело N: 33 от 1998 г., по закона за администрацията

Закон за администрацията, проект

Решение N: 10 на КС
от 25 юни 1999 г.
по конституционно дело N: 36 от 1998 г. - Закон за радиото и телевизията

Решение N: 10 на КС от 22 септември 1997 г. по конституционно дело N: 14 от 1997 г.

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, обнародван 6 август 1997

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното събрание - 18 юли 1997, 30 юли 1997

Проект на Закон за достъп до досиетата на ДС, 1997

Решение на Народното събрание от 13 октомври 1994 г. относно сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнението на специфичните задачи на органите на Държавна сигурност, както и агентурната информация на тези органи, 1994

Решение N:1 на КС от 11 февруари 1993 г. по конституционно дело N: 32 от 1992 г. - искане за установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия

Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия, 23 февруари 1995

Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия, 24 декември 1992

Решение №8 от 27 юли 1992 година по конституционно дело № 7 от 1992 г. за установяване противоконституционност на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките и кредитното дело (ЗБКД) (лустрационен текст)

Закон за банките и кредитното дело, 27 март 1992

Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 1991

 

ИНСТИТУЦИИ

Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (закрита)

Доклади на комисията:
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 6 април-19 септември 2001 г.

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 20 септември-20 декември 2001 г.

Доклад пред научно-практическа конференция Будапеща, март 2002

Пресконференции:
5 май 2001
27 юни 2001
4 юли 2001
31 юли 2001
19 април 2002

Установен сътрудник на ДС в СЕМ

Резултати от проверката на висши държавни служители за принадлежност към ДС на Комисията по Закона за досиетата, 22 октомври 1997

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори