English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Декомунизация > Декомунизация > България
  Закони


ЗАКОН за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи

Обн., ДВ, бр. 105 от 19.12.1991 г., в сила от 19.12.1991 г.
кн. 1/92 г., стр. 226
т. 12, р. 2, № 111

Чл. 1. (1) Обявява за незаконно придобитото имущество на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи, получено след 9 септември 1944 г. Имуществото по предходното изречение се отнема в полза на държавата от правоприемниците на тези организации - Българската социалистическа партия, Българския земеделски народен съюз (е), Отечествения съюз, Българската демократична младеж, Съюза на антифашистите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, с изключение на недвижимите имоти, които тези организации са получили като компенсация за конфискувани им недвижими имоти през 1934 г.

(2) Имущество по ал. 1 включва: недвижими имоти и вещни права върху тях, движими вещи, ценни книжа, вземания, парични средства, дялово участие в търговски дружества, създадени фирми, вноски в сдружения с нестопанска цел, както и всички други права и обекти, които представляват имущество на юридическо лице, и приращенията към тях до датата на влизане на този закон в сила.

(3) Имуществото по ал. 1 включва и всички имущества с изключение на движимите вещи, които не са основни средства, прехвърлени от организациите по ал. 1 на физически и юридически лица в страната и в чужбина от 10 ноември 1989 г. до влизане на този закон в сила, освен имуществата, прехвърлени на общините и държавата. Първоначалните и последващите сделки по предходното изречение се обявяват за нищожни.

(4) Цялото имущество на партиите и организациите по ал. 1, намиращо се в тяхна собственост или прехвърлено на трети лица, което се намира извън пределите на страната, по силата на този закон става държавно.

Чл. 2. Министерският съвет и общините осигуряват на Българската социалистическа партия, Българския земеделски народен съюз (е), Отечествения съюз, Българската демократична младеж, Съюза на антифашистите и Конфедерацията на независимите синдикати в България помещения и движими вещи, необходими за осъществяване на тяхната дейност.

Чл. 3. (1) Общините могат да поискат възстановяване на общинско имущество, придобито от организациите по чл. 1, ал. 1, което по силата на този закон става държавно, в едногодишен срок от влизане на този закон в сила. В същия срок физически лица, чиито недвижими имоти са били отчуждени и са включени в имуществото по чл. 1, могат да поискат отмяна на отчуждаването, ако обектите, предмет на отчуждаване, съществуват.

(2) Физическите лица, чиито недвижими имоти са били отчуждени и включени в имуществото по чл. 1, след възстановяване на собствеността им, връщат полученото обезщетение.

Чл. 4. (1) Лицата, които представляват организациите по чл. 1, от които се отнема имущество, са длъжни да подадат пред министъра на финансите декларация за притежаваното от тях имущество, както и за прехвърленото по чл. 1 имущество на трети лица в едномесечен срок от влизане на този закон в сила. В същия срок такива декларации са длъжни да подадат и физическите лица в страната и в чужбина и членовете на управителни органи на юридически лица в страната и в чужбина, които са получили в собственост или владеят имущество по чл. 1, включително и чрез неравностойни сделки.

(2) Министърът на финансите може да изисква от физически лица и от членове на управителни органи на юридически лица декларации дали са им известни данни за прехвърлено или предадено имущество от организациите по чл. 1 на трети лица. Срокът за подаване на декларациите е определеният в ал. 1.

Чл. 5. Обявява договорите за наем, сключени от организациите по чл. 1 за посочените в него имоти, включително и за тези, които са били върнати или прехвърлени на държавата или на общините след 10 ноември 1989 г., за сключени без определен срок.

Чл. 6. Имуществото, което по силата на този закон е държавно, се изземва със заповед на министъра на финансите, която подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 7. Министерският съвет и общините са длъжни да изпълнят задълженията си по чл. 2 в едномесечен срок от влизане на закона в сила. В този срок изземването по чл. 6 не може да бъде изпълнено освен спрямо имуществото, предадено на фирми, и Партийния дом на Българската социалистическа партия в София.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на финансите.

§ 2. Законът влиза в сила от обнародването му в "Държавен вестник".ЗАКОНИ

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 6 декември 2006

Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 19 април 2006

Решение № 3 на КС от 25 септември 2002 г. по конституционно дело № 11 от 2002 г., образувано по искане на 57 народни представители от 39-то Народно събрание за установяване противоконституционността на членове от Закона за защита на класифицираната информация

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, внесен от Й. Бакалов, И. Цанев и Н. Чуканов на 14.06.2002

Закон за защита на класифицираната информация, с който се отменя Законът за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, април 2002

Дискусия по законопроекта за защита на класифицираната информация от 30.10.2001 и становища по законопроекта

Решение N:14 от 30 май 2001 г. на Конституционния съд по дело N: 7 от 2001 г. - искане на 54 народни представители за установяване изцяло на противоконституционност на ЗИД ЗДДБДС

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, обнародван 13 март 2001

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното сърание - 12 декември 2000 , 28 февруари 2001

Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, 2000

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, май 2000

Решение N: 2
от 21 януари 1999 г.
по конституционно дело N: 33 от 1998 г., по закона за администрацията

Закон за администрацията, проект

Решение N: 10 на КС
от 25 юни 1999 г.
по конституционно дело N: 36 от 1998 г. - Закон за радиото и телевизията

Решение N: 10 на КС от 22 септември 1997 г. по конституционно дело N: 14 от 1997 г.

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, обнародван 6 август 1997

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното събрание - 18 юли 1997, 30 юли 1997

Проект на Закон за достъп до досиетата на ДС, 1997

Решение на Народното събрание от 13 октомври 1994 г. относно сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнението на специфичните задачи на органите на Държавна сигурност, както и агентурната информация на тези органи, 1994

Решение N:1 на КС от 11 февруари 1993 г. по конституционно дело N: 32 от 1992 г. - искане за установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия

Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия, 23 февруари 1995

Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия, 24 декември 1992

Решение №8 от 27 юли 1992 година по конституционно дело № 7 от 1992 г. за установяване противоконституционност на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките и кредитното дело (ЗБКД) (лустрационен текст)

Закон за банките и кредитното дело, 27 март 1992

Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 1991

 

ИНСТИТУЦИИ

Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (закрита)

Доклади на комисията:
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 6 април-19 септември 2001 г.

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 20 септември-20 декември 2001 г.

Доклад пред научно-практическа конференция Будапеща, март 2002

Пресконференции:
5 май 2001
27 юни 2001
4 юли 2001
31 юли 2001
19 април 2002

Установен сътрудник на ДС в СЕМ

Резултати от проверката на висши държавни служители за принадлежност към ДС на Комисията по Закона за досиетата, 22 октомври 1997

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори