English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Декомунизация > Декомунизация > България
  Декомунизацията в България
 


Доклад на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб до XXXIX Народно събрание на Република България за дейността в периода 6 април-19 септември 2001 г.

До
Председателя на Народното събрание
проф. Огнян Герджиков

Уважаеми г-н Председател,

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб представяме пред Народното събрание доклад с приложения за дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб за периода от 6 април до 19 септември 2001 г. София, 19.IX.2001 г.

Председател: М. Андреев

Уважаеми дами и господа народни представители,
В изпълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (ЗДДБДСБРУГЩ) и на основание чл. 4, ал. 4 от него ви представяме отчетен доклад за дейността на постоянно действащата комисия по чл. 4, ал. 1 за периода от 6.IV до 19.IХ.2001 г. Комисията се конституира на своето първо заседание, проведено на б.IV.2001 г.. когато единодушно бяха избрани председател и двама заместник-председатели. На същото заседание членовете на комисията подписаха клетвени декларации за опазване на държавната тайна, честта и достойнството на гражданите.

Съгласно чл. З, ал. 1, т. 1, 3 и 4 на ЗДДБДСБРУГЩ три са основните направления в дейността на комисията:

1. Издирване, събиране, анализиране и оценка на документи, съдържащи информация за дейността на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ.

2. Изготвяне и публикуване на постоянни доклади за български граждани, за които има доказателства за принадлежност към бившите тайни служби.

3. Осигуряване на достъп на засегнатите лица, за които е събирана информация от тайните служби до документите на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ.

В изпълнение задълженията на комисията по трите основни направления беше извършено следното:

I. Дейност по издирване, събиране, анализиране и оценка на документи, съдържащи информация за дейността на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ

Дейността по тази задача не е започнала поради нежеланието на Министерство на вътрешните работи и Националната разузнавателна служба да се съобразят с решение на Народното събрание от 13.Х. 1994 г. (ДВ, бр. 86 от 21.Х. 1994 г.), което гласи: "Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България реши:

Сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнение на специфичните задачи на органите на ДС, както и агентурната информация на тези органи, отнасяща се или свързани с периода до 13.Х.1991г., не се считат съставляващи държавна тайна по смисъла на точка 19 и 20 от списък на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България."

Нежеланието се изразява в това, че се оспорва правото на комисията да работи директно в служебния архив на бившата Държавна сигурност, както и в онази част на оперативния архив, в която са съхранени делата, касаещи засегнатите лица. Въпреки многобройните настоявания, на комисията не беше дадена възможност да извършва проверка съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от закона, както и да посочва документи или части от тях, които не се засекретяват съгласно чл. 9 а, т. т. 1-5. Без директен достъп до делата на засегнатите лица и до служебния архив на бившата Държавна сигурност комисията не може да издирва документи, доказващи съпричастност към бившите тайни служби на лица по чл. 5, ал. 2, т. З, чл. 5, ал. З и чл. 5 а от закона. Не може да разсекретява и документи от служебния архив на бившата ДС, които биха допринесли за изясняване на редица събития от най-новата история на България.

II. Дейност по изготвяне и публикуване на доклади за българските граждани, за които има доказателства, че са били сътрудници на бившите тайни служби

Комисията започна своята дейност съобразно разпоредбите на §31, ал. З, т. 1, 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на закона. Резултат от това са подготвените и предоставени на комисията по чл. 4 г, ал. 1 пет доклада, които бяха публично оповестени чрез БТА и "Медиапул" и които прилагаме към настоящия доклад. Те съдържат имена на български граждани, които попадат в § 2 а, т. 1 - "публични длъжности", както и лица, кандидати за народни представители за XXXIX Народно събрание.

По смисъла на § 2 а, т, 1 от допълнителните разпоредби на закона са извършени и продължават да се извършват проверки по следните пунктове:

- приключена е проверката на лица, които са били президенти и вицепрезиденти след 10.XI. 1989 г., подготвен е доклад за публикуване;

- събрана е информация за бившите конституционни съдии и е подготвен доклад за публикуване;

- приключена е проверката за лицата, които са били народни представители след 10.XI. 1989 г. във Великото Народно събрание, XXXVI, XXXVII, XXXVIII и XXXIX Народно събрание;

- готов е за публикуване доклад за принадлежност към бившите служби на народни представители от IX Народно събрание;

- приключена е проверката за лица, които са били министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри от всички министерски съвети след 10.XI. 1989 г. съгласно § 2 а, ал. 1, т. 16 и 1 в от допълнителните разпоредби на закона;

- извършена е проверка за евентуална принадлежност към бившите служби на министрите от сегашния Министерски съвет, резултатът от която бе оповестен. Събира се предварителна информация за проверка на новоназначените членове на Министерския съвет, областните управители и др.;

- в завършваща фаза е дейността по подготовка на доклада за лица, които в момента са посланици, съдии, прокурори и следователи. Събира се предварителна информация и за лицата, заемали тези длъжности след 10.Х1.1989 г.

Разпределено по месеци, за периода април - септември 2001 г. са заявени и се извършват проверки за лица, както следва:

1. По § 2 а, т. 1 от допълнителните разпоредби на закона:

- април - 3009 лица;

- май - 5287 лица;

- юни - 4258 лица;

- юли - 223 лица;

- август - 41 лица;

- септември - 4552 лица.

2. По чл. 6 а от закона:

- април - 2 лица;

- май - 17 лица;

- юни - 4 лица;

- август - 222 лица;

- септември - 41 лица.

3. Извършена бе проверка по чл. 66 от закона на кандидати за народни представители в изборите за XXXIX Народно събрание. По искане на упълномощени представители от Съюза на демократичните сили, БЗНС-Народен съюз, Демократическата партия и Българския бизнес блок през месец май 2001 г. бяха проверени 704 лица.

4. По чл. 6 в от закона:

- май - 5679 лица - регистрирани кандидати за народни представители в изборите за XXXIX Народно събрание;

- юни (до 6.VI.2001 г.) - 173 лица - регистрирани кандидати за народни представители в изборите за XXXIX Народно събрание, за които първоначалните данни са били сгрешени;

- септември - 67 лица във връзка с нов избор на органи на местното самоуправление в новосъздадената община Куклен.

В резултат на приключилите проверки в петте публикувани от комисията доклади бяха обявени следните резултати:

- 209 лица с безспорни доказателства за принадлежност към бившата ДС и бившето РУ на ГЩ по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 от закона;

- 67 лица със спорни доказателства но смисъла на чл. 5, ал. 2, т. З от закона;

- 206 картотекирани лица по смисъла на чл. 5 а от закона;

- 16 лица с мотивирани доклади от съвременните специални служби, чиито имена не подлежат на обявяване.

Основен проблем при работата с различни институции е, че не се изпълнява чл. 4 е от закона, задължаващ органите, които поддържат база данни и водят регистри за лицата по смисъла на § 2 а от допълни телните разпоредби на закона, да подават необходимите за проверка данни на комисията.

Освен това бяха констатирани два случая, при които се установи, че една от службите е подала непълна информация за едно лице и неточна за друго.

III. Дейност по осигуряване на достъп на засегнатите лица до документи на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ

До 15.1Х.2001 г. в комисията са постъпили 78 молби от български граждани. От страна на МВР до комисията са препратени други 353 молби с искане да бъде проверено дали за подателите им е събирана информация от бившата ДС и РУ на ГЩ.

В желанието си да изпълнява законово третия пункт от основната си дейност по чл. З, ал. 1, т. 4 от закона, а именно осигуряване на достъп на засегнатите лица до документите на бившите тайни служби, комисията се натъкна на сериозни трудности. На практика е блокирана възможността да се изпълни стриктно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от закона, която задължава комисията да извършва проверки и уведомява за резултатите от тях молителите.

За да бъде извършена горната проверка, членовете на комисията трябва да получат пряк достъп до частта от оперативния архив на бившата ДС, където се съхраняват съответните дела на засегнатите лица. До този момент под различен претекст такъв достъп не е осигурен. Доколкото ни е известно, работна група от експерти на МВР подготвя правилник, по който да бъде осигурен директен достъп до архива на бившата ДС, но досега не сме информирани за резултата от нейната работа.

IV. Други дейности

През отчетния период комисията проведе четири пресконференции за българските медии. На 4. VII.2001 г. бе проведена среща на комисията с представители на дипломатическите мисии от над 35 страни. Преобладаваха представители на страните - членки на Северноатлантическия съюз и страните - кандидати за членство в съюза от Източна Европа. Пред чуждестранните дипломати бяха разяснени целите и задачите на Закона за достъп до документите на бившите тайни служби за българското общество и държава, както и значението му във връзка със заявената от Република България евроатлантическа ориентация.

На срещата се констатира, че подобни закони са приети и аналогични комисии действат и в другите източноевропейски страни - кандидатки за членство в пакта, с някои от които сме осъществили контакти. Изразено бе одобрение за дейността на комисията в Република България при изясняване истината за дейността на бившите тайни служби и бе подчертано значението на тази дейност, която е и в изпълнение на т. 9 от Резолюция 1096 (1996) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, гласувана и от българските представители в нея.

Комисията подготви структура за предвидената в закона своя администрация, проект за бюджет, правилник за организацията и дейността на администрацията и други вътрешни актове.

Съгласно постановление № 129/17.V.2001 г. на МС комисията по чл. 4, ал. 1 от ЗДДБДСБРУГЩ бе определена за първостепенен разпоредител с бюджета. Министерският съвет одобри структурата, щатното разписание и бюджета за дейността на комисията за периода април - декември 2001 г. До 31. VIII.2001 г. от бюджета на комисията са усвоени общо 18,33% от средствата по предвидените в него пера.

Комисия:

1. Методи Андреев
2. Евгений Димитров
3. Красимир Вълев
4. Христо Марински
5. Мохамед Реджеб
6. Веселин Ангелов
7. Владимир Велков

"Да се запази за вечни времена", София, 2002, информационен бюлетин на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление към Генералния щаб

ИНСТИТУЦИИ

Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (закрита)

Доклади на комисията:
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 6 април-19 септември 2001 г.

Доклад до XXXIX Народно събрание за дейността на комисията в периода 20 септември-20 декември 2001 г.

Доклад пред научно-практическа конференция Будапеща, март 2002

Пресконференции:
5 май 2001
27 юни 2001
4 юли 2001
31 юли 2001
19 април 2002

Установен сътрудник на ДС в СЕМ

Резултати от проверката на висши държавни служители за принадлежност към ДС на Комисията по Закона за досиетата, 22 октомври 1997

 

ЗАКОНИ

Закон за достъп и разсриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 6 декември 2006

Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 19 април 2006

Решение № 3 на КС от 25 септември 2002 г. по конституционно дело № 11 от 2002 г., образувано по искане на 57 народни представители от 39-то Народно събрание за установяване противоконституционността на членове от Закона за защита на класифицираната информация

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, внесен от Й. Бакалов, И. Цанев и Н. Чуканов на 14.06.2002

Закон за защита на класифицираната информация, с който се отменя Законът за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, април 2002

Дискусия по законопроекта за защита на класифицираната информация от 30.10.2001 и становища по законопроекта

Решение N:14 от 30 май 2001 г. на Конституционния съд по дело N: 7 от 2001 г. - искане на 54 народни представители за установяване изцяло на противоконституционност на ЗИД ЗДДБДС

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, обнародван 13 март 2001

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното сърание - 12 декември 2000 , 28 февруари 2001

Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, 2000

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, май 2000

Решение N: 2
от 21 януари 1999 г.
по конституционно дело N: 33 от 1998 г., по закона за администрацията

Закон за администрацията, проект

Решение N: 10 на КС
от 25 юни 1999 г.
по конституционно дело N: 36 от 1998 г. - Закон за радиото и телевизията

Решение N: 10 на КС от 22 септември 1997 г. по конституционно дело N: 14 от 1997 г.

Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, обнародван 6 август 1997

Стенограма на обсъждането на законопроекта в Народното събрание - 18 юли 1997, 30 юли 1997

Проект на Закон за достъп до досиетата на ДС, 1997

Решение на Народното събрание от 13 октомври 1994 г. относно сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнението на специфичните задачи на органите на Държавна сигурност, както и агентурната информация на тези органи, 1994

Решение N:1 на КС от 11 февруари 1993 г. по конституционно дело N: 32 от 1992 г. - искане за установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия

Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия, 23 февруари 1995

Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия, 24 декември 1992

Решение №8 от 27 юли 1992 година по конституционно дело № 7 от 1992 г. за установяване противоконституционност на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките и кредитното дело (ЗБКД) (лустрационен текст)

Закон за банките и кредитното дело, 27 март 1992

Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 1991

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори